Διαβουλεύσεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, προκειμένου να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για προμήθεια Aκτινολογικών Film και σε εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσκαλεί ....