ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 5288/25-10-2021

Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 5288/25-10-2021 διακήρυξη διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργείου