Ακτινοδιαγνωστικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360127

Μαιευτική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360137

Μικροβιολογικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2761360108 

Μον.Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360181-183  

Οδοντιατρείο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360107

Ορθοπεδική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360243

Παθολογική κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360139

Παιδιατρική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360158

Πρόληψης Αγωγής Υγείας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360121 

Χειρουργική Κλινική

Η Χειρουργική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 7453 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
6η ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσία 25-11-2014
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών
Δ/νση : Αλ. Καλαντζάκου 13
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
Τηλ. : 27613 60170


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 7453
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διαδικασία διαπραγμάτευσης
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ημερομηνία: 4/12/2014 - Ημέρα: Πέμπτη - Ώρα: 11:00 π.μ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: 5/12/2014 - Ημέρα: Παρασκευή - Ώρα:
14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 0843
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 98310000-9
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1413 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 & 2015.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ως η Διακήρυξη
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 2286/1995, άρθρο 2
2. του ν. 2362/1995
3. της υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
4. του π.δ. 118/2007
5. του π.δ. 60/2007
6. του ν. 3867/2010 άρθρο 27
7. του ν. 3861/2010« Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" »
8. του ν. 4013/2011
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ΄ αρίθμ. 23η/29-10-2014 (θέμα Ε.Η.Δ. 5ο) Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
2. Την υπ’ αριθμ. 79/4-03-2014 Πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, με την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών.
3. Την ανάγκη ανάθεσης του πλυσίματος του ιματισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας (εκτός του μολυσματικού ιματισμού & των ενδυμασιών του προσωπικού).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
διαδικασία ανοιχτής διαπραγμάτευσης, με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προκήρυξη και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας
Διεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Γ. Πόταρη
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας 04/12/2014
Ώρα:14:00 Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 05/12/2014
Ώρα:11:00
Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 04/12/2014
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αλεξ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στις 05/12/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.noskypar.gr)
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.
Το άρθρο 38 του ΠΔ 118/07.
 
 
6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
3. εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα και δεν τελούν υπό πτώχευση
5. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης ήτοι 04/12/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία>>.
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρμοσμένες στις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν) με αναφορά του κωδικού είδους του παρατηρητηρίου.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α.
Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
5. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την 04/12/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη Διακήρυξη.
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
Η ισχύς της προσφοράς θα είναι ενενήντα (90) μέρες.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη του αιτήματος.
Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Το κείμενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού θα δίνονται από το γραφείο Προμηθειών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η Εταιρεία και μόνο είναι υπεύθυνη έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις, εισφορές και η Νοσηλευτική Μονάδα καμία ευθύνη δεν έχει έναντι αυτών και θα προσκομίζονται όποτε απαιτείται οποιοδήποτε έγγραφο (ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας κτλ) μαζί με το τιμολόγιο καταστάσεις ή στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτό.
2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με κάθε πληροφοριακό έγγραφο.
3. Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την πλύση του ιματισμού καθώς και τα οχήματα μεταφοράς παρέχονται από τον ανάδοχο. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνοδεύουν την προσφορά τους με κάθε πληροφοριακό έγγραφο και όπου αυτό είναι δυνατόν με δείγματα, που μετά τη κατακύρωση του διαγωνισμού θα επιστρέφονται.
4. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο να είναι πιστοποιημένα.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και στο προσωπικό του. Είναι ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα συνέβαινε στο προσωπικό του.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του νοσοκομειακού ιματισμού.
7. Σε περίπτωση καταστροφής του ιματισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τον αντικαταστήσει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τεχνικός εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού
• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο (και τεχνικές προδιαγραφές) με όλα τα στοιχεία των μηχανημάτων και οχημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.
• Ονομαστική κατάσταση με τα υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, συνοδευόμενα από τα ενημερωτικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας (χημική σύνθεση, άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντος).
 για κάθε προϊόν καθαρισμού, πρωτότυπο έντυπο του αριθμού καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ
 Για κάθε προϊόν ενώσεων χλωρίου, πρωτότυπο έντυπο του αριθμού καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. ή άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων καθαρισμού
ΟΡΙΣΜΟΙ
• Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός
• που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή ή σε προσωπικό.
• Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης
• Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας
• Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη ( π.χ. παιδικές ασθένειες).
• Μολυσμένος ιματισμός είναι ο ιματισμός
• που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος.
• ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς.
• Καθαρός ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από τον χώρο που θα του οριστεί από το Νοσηλευτική Μονάδα με δελτίο παραλαβής. Ο ιματισμός θα είναι σε σάκους συλλογής (π.χ. υφασμάτινους) καλά δεμένους. Συνιστάται η χρήση διπλού σάκου σε περίπτωση που ο πρώτος σάκος έχει διαρροή ή έχει λερωθεί και όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
• Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό κατά περίπτωση, τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μπλούζα).
• Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού, από το χώρο συγκέντρωσης στο όχημα μεταφοράς, γίνεται με τροχήλατα καρότσια (τα διαθέτει το νοσοκομείο).
• Ο ιματισμός θα μετριέται κατά την παράδοση.
• Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται συσκευασμένα και θα τοποθετούνται στα ράφια της ιματιοθήκης.
ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΤΕΓΝΩΜΑ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί τους ρύπους, τα μικρόβια, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο να προκαλέσει ερεθισμούς και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα.
• Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμόμετρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας
• Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κλπ) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο που να πιστοποιούν την καταλληλότητά του.
• Πρόπλυση. Συνίσταται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό στους 35οC, το οποίο διεισδύει ευκολότερα στις υφασμάτινες ίνες και απομακρύνονται έτσι οι ρύποι και μειώνεται σημαντικά το μικροβιακό φορτίο. Ακολουθούν τρία ξεβγάλματα διάρκειας 3΄το καθένα. Προτεινόμενη ποσότητα υγρού διπλάσια από το βάρος του ιματισμού. Ακολουθεί στύψιμο. Προσθήκη οικιακής χλωρίνης (50 – 150ppm) σε κρύο νερό, ξέβγαλμα 5 min.
• Κύρια Πλύση . Πλύσιμο στους ≥71 οC (και όχι πάνω από 90 οC γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) για τουλάχιστον ≥25 λεπτά. Χρήση απορρυπαντικού και χλωρίνης σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
• Συνίσταται η χρήση μαλακτικού (άοσμου), το οποίο καθιστά τα υφάσματα πιο απαλά και ευχάριστα στον ασθενή, μειώνοντας το χνούδιασμα.
• Στέγνωμα- Σιδέρωμα. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
• Τα σιδερωτήρια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να σιδερώνουν σε θερμοκρασία κατάλληλη για τον τύπο του υφάσματος, χωρίς να προκαλούν φθορές στον ιματισμό.
• Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή /και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πήγματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24 ώρου. Επίσης ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος), συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο τμήμα ιματισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας που θα μεριμνήσει για την επιδιόρθωση ή την απόσυρσή του.
Το όχημα παράδοσης του καθαρού ιματισμού θα πρέπει να γίνεται σε υφασμάτινους σάκους, αυτοί θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι (ή σε αδιάβροχες σακούλες). Τα ράφια όπου αποθηκεύεται προσωρινά ο καθαρός ιματισμός, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας μικροβιοκτόνο διάλυμα. Στο όχημα παράδοσης θα πρέπει να υπάρχει αλκοολικό αντισηπτικό διάλυμα για την υγιεινή των χεριών των οδηγών.
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δυο (2) φορές την εβδομάδα. Ο καθαρός ιματισμός θα τοποθετείται στα ράφια της ιματιοθήκης για να μπορεί να καταμετρηθεί από τον υπεύθυνο, παρουσία του αναδόχου. Χρόνος παραλαβής καθαρού ιματισμού και παράδοσης ακάθαρτου ιματισμού 7 π.μ. – 10 π.μ. (κατόπιν συνεννοήσεως).
Κατά την παραλαβή καθαρού ιματισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει έντυπο με τον αριθμό των ειδών που παραδίδει.
ΥΛΙΚΑ
1. Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων.
Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων να είναι κοκκώδους μορφής και ομοιόμορφης εμφάνισης. Στη σύστασή του, θα πρέπει να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%, σαπούνι 0,8 - 2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις >12%, πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία <9%, pH υδατικού διαλύματος 1% 9-11 και αποσκληρυντικό παράγοντα. Θα πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα, να προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσεις αλάτων, τα λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το απορρυπαντικό θα πρέπει να διαλύεται εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού.
2. Οικιακή χλωρίνη.
Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει: Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να περιέχει όχι λιγότερο από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50-150 ppm ολικό διαθέσιμο υπόλειμμα χλωρίου).
3. Μαλακτικό υγρό για πλυντήρια ρούχων.
Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει: Να είναι άοσμο, να περιέχει άριστα μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας του ιματισμού καθώς και την καθαριότητα – απολύμανση του οχήματος μεταφοράς, θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από:
• Την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου
• Τις Προϊστάμενες των Τμημάτων, Ειδικών Μονάδων και Χειρουργείων.
Ο υπεύθυνος Ιματισμού ελέγχει αν επιστρέφεται ακέραιη η ποσότητα και ανέπαφος ο ιματισμός που παραδόθηκε ανά είδος.
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
• ΣΕΝΤΟΝΙΑ - 1.000 τμχ
• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ - 60 τμχ
• ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ – 200 τμχ
• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ – 40 τμχ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ